RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ HYDROBAU SP.ZO.O.
Ewa Twardowska

Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy
dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o
naszych Klientach. Prosimy o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki
przetwarzania danych osobowych.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma Hydrobau sp.zo.o. dostosowuje procesy przetwarzania danych
osobowych do nowych zasad.

1.2. Celem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanym RODO) jest ujednolicenie
europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dane
osobowe w każdym kraju Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach.

2. ADMINISTRATOR DANYCH
2.1. Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej jest Firma Hydrobau sp z.o.o z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ulica Zapora 29a/3 zwana dalej Administratorem lub Firma Beskidstudnie.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania przez
użytkownika, na przykład w celu wykonania postanowień umowy, korzystania z formularza kontaktowego
lub podczas rejestracji usług. Do realizacji usług wykorzystujemy dane podane przez użytkownika, po
uprzednim udzieleniu przez niego stosownej zgody. Dobrowolnie podane dane osobowe są
przetwarzane w następujących celach (w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody):

3.1.1. w celu nawiązania współpracy,

3.1.2. w celu zawarcia, wykonania i rozliczania umów,

3.1.3. w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania, wnioski oraz prowadzenie
dalszej korespondencji w przedmiotowych sprawach,

3.1.4. w celu wykonywania ciążących na firmie obowiązków takich jak rozpatrywanie reklamacji,
wystawianie dokumentów księgowych,

3.1.5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo
możecie mieć w stosunku do siebie,

3.1.6. Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania
umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które
skontaktowały się z Firma BESKIDSTUDNIE będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi i ewentualnego prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3.1.7. Jeżeli nie wyraża Państwo zgody na przetwarzanie danyc sobowych przez Firme Hydrobau
sp.zo.o. ( Beskidstunie), firma ma prawo odmowić wywiązania się z umowy.

4. SPOSÓB PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH
4.1. Dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków elektronicznych, informatycznych i ręcznych,
według procedur i z zastosowaniem zasad logiki powiązanych z wymienionymi powyżej celami oraz
zawsze zgodnie z przepisami. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieprzekraczający
okresu niezbędnego do uzyskania celów, do jakich zostały zebrane, a w każdym razie nie dłużej niż
przewidują przepisy.

5. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie może złożyć do Administratora wniosek o:

5.1.1. uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym również uzyskanie ich kopii,

5.1.2. sprostowanie danych, w przypadku gdy zawierają błędy,

5.1.3. usunięcie danych, których przetwarzanie jest bezpodstawne,

5.1.4. ograniczenie przetwarzania danych,

5.1.5. przeniesienie danych do innego administratora.

5.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania
danych w celu wykonania umowy) mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej
zgody.

6. PRAWO DO SKARGI
6.1. W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania danych doszło do naruszenia Państwa praw,
przysługuje Państwu prawo do do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
7.1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeby.